fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Aanvaarding van onze voorwaarden

Op alle offertes, opdrachten en leveringen zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, tenzij ML Solutions bvba zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord heeft verklaard.

Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor ML Solutions niet bindend, tenzij ML Solutions zich hiermede schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord verklaard heeft.

2. Prijs en uitvoeringstermijn

Behoudens bijzondere contractuele bepalingen worden onze offertes en prijslijsten slechts ter aanwijzing verschaft en verbinden ons in geen geval. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. Uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend, vormen ten aanzien van ML Solutions bvba geen resultaatsverbintenis doch enkel een middelenverbintenis en kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding bij overschrijding, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen en na aangetekende schriftelijke ingebrekestelling.

3. Klachten

Iedere klacht met betrekking tot onze facturen dient ons medegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hiervan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een schorsing van de betaling op een termijn rechtvaardigen.

4. Betalingsvoorwaarden

Al onze facturen zijn onmiddellijk betaalbaar te Kapelsestraat 61a, 2950 Kapellen tenzij een andere vervaldag schriftelijk wordt overeengekomen. De klant die in gebreke blijft deze facturen te betalen op de vervaldag dient behalve de hoofdsom, verwijlinteresten a rato van 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag te betalen, met voor dit laatste een minimum van 100,00€. Deze interesten en de schadevergoeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Wat betreft de interesten, wordt iedere begonnen maand voor een volledige maand gerekend.

5. Contract

In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal hij een schadevergoeding betalen van minstens 70% van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden indien de schade door ons geleden groter is dan 70%.

6. Betwistingen

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing